Русиньскый словничок (тестовый режім)odúčať  -  одучати
odučený  -  одученый
odučiť  -  одучіти
odumierať  -  одмерати
odumierať  -  одумерати
odumretý  -  одумертый
odumrieť  -  одумерти
odurený  -  одуреный
oduševnenie  -  одушевлїня
oduševnený  -  одушевненый
oduševniť  -  одушевнити
oduševňovať  -  одушевняти
odušovňovať  -  одушевнёвати
odušu  -  одушу
oduť  -  одути
odutý  -  обдутый
odutý  -  одутый
odúvať  -  оддувати
odúvať  -  одувати
odvádzať  -  одваджати
odvaha  -  ґураж
odvaha  -  кураж
odvaha  -  одвага
odvaha  -  смілость
odvalený  -  одваленый
odvaliť  -  одвалити
odvaľovať  -  одвалёвати
odvápnený  -  одвапненый
odvápniť  -  одвапнити
odvápňovať  -  одвапнёвати
odvar  -  одвар
odvarený  -  одвареный
odvariť  -  одварити
odvarovať  -  одварёвати
odvážať  -  одвозити
odvážený  -  одваженый
odvážiť  -  одважыти
odvážne  -  одважно
odvážnejší  -  смілїшый
odvážnejšie  -  смілше


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.