Русиньскый словничок (тестовый режім)neraz  -  нераз
nerealizovanie  -  нереалізованя
nereálny  -  нереалный
neregistrovaný  -  нереґістрованый
neregulárny  -  нереґуларный
nerelevantný  -  нерелевантный
nerentabilný  -  нерентабілный
neresiť sa (ryby)  -  терти ся
nerez  -  нерез
neriadený  -  некерованый
neriedky  -  нерїдкый
nerobotný  -  неробітный
neronizmus  -  неронізм
neronizmus  -  садізм
nerovnaký  -  неєднакый
nerovno  -  нерівно
nerovnomerný  -  нерівномірный
nerovnoprávny  -  нерівноправный
nerovnosť  -  пукель
nerovný  -  нерівный
nerovný (drapľavý)  -  рапавый
nerozdeliteľný  -  нероздїлный
nerozhodne  -  вагаво (невырїшално)
nerozhodne  -  невырїшално
nerozhodnosť  -  ділема
nerozhodnosť  -  нерїшытельность
nerozhodnutý  -  невырїшеный
nerozhodný  -  нерїшытельный
nerozkvitnutý  -  неросквітнутый
nerozložený  -  нерозложеный
nerozlúčny  -  нерозлучный
nerozpredaný  -  нероспроданый
nerozum  -  нерозум
nerozumejúci  -  нерозуміючій
nerozumný  -  безумный
nerozumný  -  малоумный
nerozumný  -  нерозумный
nerozvážny  -  нерозважный
nerozvážny človek  -  раптусь
nerozvedený  -  нерозведженый


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.