Русиньскый словничок (тестовый режім)odutý  -  одутый
oduť  -  одути
odušu  -  одушу
odušovňovať  -  одушевнёвати
oduševňovať  -  одушевняти
oduševniť  -  одушевнити
oduševnený  -  одушевненый
oduševnenie  -  одушевлїня
odurený  -  одуреный
odumrieť  -  одумерти
odumretý  -  одумертый
odumierať  -  одмерати
odumierať  -  одумерати
odučiť  -  одучіти
odučený  -  одученый
odúčať  -  одучати
odtučňovať  -  одтучнёвати
odtučniť  -  одтучнити
odtučnený  -  одтучненый
odtrúbiť  -  одтрубіти
odtrúbený  -  одтрубеный
odtrúbený  -  одтрубленый
odtrpieť  -  одтерпіти
odtrhnutý  -  одорваный
odtrhnutý  -  одторгнутый
odtrhnutý  -  урватый
odtrhnutie sa  -  одорваня ся
odtrhnúť sa  -  одорвати ся
odtrhnúť  -  одорвати
odtrhnúť  -  одторгнути
odtrhnúť  -  урвати
odtrhať  -  одторгати
odtŕhať  -  урывати
odtŕhaný  -  урываный
odtrepať  -  одтрепати
odtok  -  одток
odtoho  -  одтого
odtočiť (okrúhly predmet)  -  одкачати
odtlačok  -  одтиск
odtlačiť  -  одтиснути


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.