Русиньскый словничок (тестовый режім)nerozumejúci  -  нерозуміючій
nerozum  -  нерозум
nerozpredaný  -  нероспроданый
nerozlúčny  -  нерозлучный
nerozložený  -  нерозложеный
nerozkvitnutý  -  неросквітнутый
nerozhodný  -  нерїшытельный
nerozhodnutý  -  невырїшеный
nerozhodnosť  -  ділема
nerozhodnosť  -  нерїшытельность
nerozhodne  -  вагаво (невырїшално)
nerozhodne  -  невырїшално
nerozdeliteľný  -  нероздїлный
nerovný (drapľavý)  -  рапавый
nerovný  -  нерівный
nerovnosť  -  пукель
nerovnoprávny  -  нерівноправный
nerovnomerný  -  нерівномірный
nerovno  -  нерівно
nerovnaký  -  неєднакый
neronizmus  -  неронізм
neronizmus  -  садізм
nerobotný  -  неробітный
neriedky  -  нерїдкый
neriadený  -  некерованый
nerez  -  нерез
neresiť sa (ryby)  -  терти ся
nerentabilný  -  нерентабілный
nerelevantný  -  нерелевантный
neregulárny  -  нереґуларный
neregistrovaný  -  нереґістрованый
nereálny  -  нереалный
nerealizovanie  -  нереалізованя
neraz  -  нераз
nerastný  -  неростовый
nerast  -  нерост
neradostný  -  нерадостный
nerád  -  нерадый
neracionálny  -  нераціоналный
nepýtaný  -  не прошеный


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.